־ ̹

PRODUCT

Ρز丽独术

FRESH PP

 ̹

>

ʸ ̹

FRESH PP烯烃ܰ烯产环装饰
ܰ烯种广装为它稳结构烧Ѣ间产气体并优异˭ ⣬们处PVC时邻苯ˣ߫酯并产环̭ܻ态ۮ综挥发ڪVOC

>

0.06mm
1,250mm ~ 1,500mm
500M ~ 700M
̣装边缘ʫ颈ݻ窗Ϣ内ݻ

>Design

01_GX201.jpg 02_RX506.jpg 03_RZ201.jpg 04_GS0051D.jpg 05_GY1021A.jpg 06_RY9053.jpg 07_GS0101B.jpg
08_RY4011D.jpg 09_RZ202.jpg 10_RYM011E.jpg 11_RYP011E.jpg 12_RYQ011D.jpg 13_RY4021D.jpg 14_RY5011E.jpg
15_RX507.jpg 16_GS0041B.jpg 17_RY1021D.jpg 18_RYD011H.jpg 19_GS0031B.jpg 20_RYG011E.jpg 21_RYH011E.jpg
22_RYQ021D.jpg 23_RY8021.jpg 24_RY7021E.jpg 25_RYG021D.jpg 26_RYH021D.jpg 27_RYD021E.jpg 28_RY2041D.jpg
29_RYM021E.jpg 30_RYF011J.jpg 31_RY2042D.jpg 32_RYP021E.jpg 33_RX509.jpg 34_RYF021J.jpg 35_RYB011D.jpg
36_RYJ021D.jpg 37_RYL022J.jpg 38_RY1031D.jpg 39_RY8012G.jpg 40_RYB021D.jpg 41_RY1011D.jpg 42_RYR01.jpg
43_RYK011D.jpg 44_GY1051A.jpg 45_GY1061A.jpg 46_RY9054.jpg 47_RYK021E.jpg 48_RYN011E.jpg 49_RY8013G.jpg
50_RY2002D.jpg 51_GY1011A.jpg 52_RY1041D.jpg 53_RY8011G.jpg 54_RX501.jpg 55_RY2003D.jpg 56_GS0061D.jpg
57_RY9011D.jpg 58_RX502.jpg 59_GS0021A.jpg 60_RYL012J.jpg 61_RYA011A.jpg 62_RYN021E.jpg 63_RYJ011D.jpg
64_RY5021E.jpg 65_GX301.jpg 66_GX302.jpg 67_GX202.jpg 68_RY6021G.jpg
TOP